Germany
germany
France
france
Switzerland
switzerland
United Kingdom
united kingdom
Tools
tools
live systems
www.finanzen.de
www.finanzen.fr
n/a
n/a h20 H²0 Clientv1.0
www.finanzen.de/betreiber
fr.fgrp.net/backoffice
ch.fgrp.net/betreiber
n/a weblate Weblate / √úbersetzungen
www.finanzen.de/partner
fr.fgrp.net/affiliate
ch.fgrp.net/affiliate
n/a demo Demo phpMyAdmin
buyer (old) - buyer (NAP)
buyer (old) - buyer (NAP)
buyer (old) - buyer (NAP)
n/a wiki Wiki
widgets (gwt) - widgets (jqm)
widgets (gwt) - widgets (other)
widgets (gwt)
n/a wiki Wiki (Testsysteme)
phpMyAdmin
phpMyAdmin
phpMyAdmin
n/a archiv Archiv-DB phpMyAdmin
stage systems (staging / release)
stag.finanzen.de
stag.finanzen.fr
n/a
n/a Landingpages: DE, FR, CH
stag-de.fgrp.net/betreiber
stag-fr.fgrp.net/backoffice
stag-ch.fgrp.net/betreiber
n/a
stag-de.fgrp.net/partner
stag-fr.fgrp.net/affiliate
affiliate (FDE) - affiliate (2media)
n/a
buyer (old) - buyer (NAP)
buyer (old) - buyer (NAP)
buyer (old) - buyer (NAP)
n/a
widgets (gwt) - widgets (jqm)
widgets (gwt) - widgets (jqm)
widgets (gwt)
n/a
phpMyAdmin
phpMyAdmin
phpMyAdmin
n/a
IP: 213.73.97.149
/srv/fde/environment/stag_DE/
IP: 213.73.97.148
/srv/fde/environment/stag_FR/
IP: 213.73.97.172
/srv/fde/environment/stag_CH/
n/a
Translation status
Translation status
n/a
n/a
test systems (trunk):
trunk.finanzen.de
trunk.finanzen.fr
n/a
n/a
trunk-de.fgrp.net/betreiber
trunk-fr.fgrp.net/backoffice
trunk-ch.fgrp.net/betreiber
trunk-uk.fgrp.net/backoffice
trunk-de.fgrp.net/partner
trunk-fr.fgrp.net/affiliate
affiliate (FDE) - affiliate (2media)
trunk-uk.fgrp.net/affiliate
buyer (old) - buyer (NAP)
buyer (old) - buyer (NAP)
buyer (old) - buyer (NAP)
buyer (old)
widgets (gwt) - widgets (jqm)
widgets (gwt) - widgets (jqm)
widgets (gwt)
n/a
phpMyAdmin
phpMyAdmin
phpMyAdmin
phpMyAdmin
IP: 213.73.97.149
/var/fde/environment/trunk_DE/
IP: 213.73.97.148
/var/fde/environment/trunk_FR/
IP: 213.73.97.172
/var/fde/environment/trunk_CH/
IP: 213.73.94.35
/var/fde/environment/trunk_UK/
Translation status
Translation status
n/a
n/a
Migration Systems
(not synced!)
DE - before migration FR - before migration DE - multitest
before-migration/betreiber
before-migration/backoffice
multitest/betreiber
before-migration/partner
before-migration/affiliate
multitest/partner
before-migration/makler
before-migration/adviser
multitest/makler
widgets (gwt)
widgets (gwt)
widgets (gwt)
phpMyAdmin
phpMyAdmin
phpMyAdmin
IP: 144.76.203.112
IP: 144.76.203.112
IP: 213.73.97.149